Trwa wczytywanie produktów

Warunki Ogólne Sprzedaży serwisu internetowego www.koncept-drukarnia.pl

ZAKRES STOSOWANIA

1. Warunki Ogólne Sprzedaży (zwane dalej: WOS) stanowią integralną część Regulaminu serwisu internetowego www.koncept-drukarnia.pl, uzupełniając i modyfikując treść Regulaminu w sposób opisany poniżej w każdym przypadku, w którym Sprzedawca zawiera umowę z Kontrahentem, czyli z podmiotem, który nie jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Postanowienia WOS mają pierwszeństwo w opisanym powyżej przypadku przed odpowiednimi postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego www.koncept-drukarnia.pl. W przypadku wystąpienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a WOS, WOS mają znaczenie przeważające i decydują o treści umowy zawartej pomiędzy Stronami.

2. WOS mają zastosowanie wyłącznie we wszystkich Umowach Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentami, którzy nie są jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i są integralną częścią tych umów. Niniejsze WOS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi, będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Pozostałe postanowienia Regulaminu, które nie zostały zmienione w poniżej przedstawionych WOS oraz postanowienia Regulaminu, których obowiązywanie nie zostało przez poniższe WOS wyłączone, mają nadal odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentami.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia ogólne – zgodnie z pkt. 1. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

KONTRAHENT – (1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca zakupu Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

SPRZEDAWCA – ma takie samo znacznie, jak w Regulaminie;

STRONY – oznacza strony zawartej Umowy Sprzedaży, to jest Srzedawcę i Kontrahenta;

PRODUKT – ma takie samo znacznie, jak w Regulaminie;

REGULAMIN – Regulamin obowiązujący w Drukarni Internetowej www.koncept-drukarnia.pl;

WOS – niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży obowiązujące w Drukarni Internetowej.

1.2. Sprzedawca nie dopuszcza stosowania wzorów dokumentów używanych przez Kontrahenta, na przykład: wzorów umów zakupu, regulaminów zakupu, ogólnych warunków zakupów.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

Usługi elektroniczne w Drukarni Internetowej – zgodnie z pkt. 2. Regulaminu.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z DRUKARNI INTERNETOWEJ, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, WYNAGRODZENIE SPRZEDAWCY, ZAWIERANIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

Warunki korzystania z Drukarni Internetowej, składanie zamówień, wynagrodzenie Sprzedawcy, zawieranie i realizacja Umowy Sprzedaży – zgodnie z pkt. 3. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

3.1. Zgodnie z przedstawionymi poniżej w pkt. 3.2. wymogami leżącymi po stronie Kontrahenta oraz założeniami technologicznymi przedstawionymi w pkt. 3.3., Kontrahent, składając zamówienie w Drukarni Internetowej Sprzedawcy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt. 3.2. i 3.3. nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę i jako takie nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kontrahenta nie zostaną przez Sprzedawcę uznane.

3.2. Aby Sprzedawca mógł w należyty sposób wykonać Zamówienie, Kontrahent musi zadbać o spełnienie następujących warunków:

a) Plik Graficzny z Projektem Graficznym przesłany przez Kontrahenta do druku powinien być przygotowany w kolorystyce CMYK, bez jakichkolwiek osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w Produkcie, które wynikać będą z konwersji niezgodnych z zaleceniami profili do profilu ISO Coated v2 300% (ECI);

b) Projekt Graficzny przesłany przez Kontrahenta do druku powinien być zgodny z formatem zamawianego Produktu, uwzględniać spady, a także być wyśrodkowany na arkuszu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności i błędy, które powstaną w Produkcie na skutek niezastosowania się przez Kontrahenta do treści tego punktu;

c) Sprzedawca wykonuje Produkt zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi w plikach do pobrania (instrukcja przygotowania plików oraz makieta) oraz z opisem umieszczonym na stronie internetowej Produktu. Sprzedawca przeprowadza weryfikację Pliku Graficznego pod kątem zgodności z powyższymi parametrami i w związku z tym Kontrahent zobowiązany jest przygotować Plik Graficzny w zalecany przez Sprzedawcę sposób;

d) aby możliwe było wykonanie wydruków w wysokiej jakości, wszystkie elementy Projektu Graficznego Kontrahenta powinny być przygotowane w rozdzielczości minimum 300 dpi;

e) składane w Drukarni Internetowej Sprzedawcy zamówienia poddawane są za każdym razem weryfikacji, w związku z tym mogą zaistnieć sytuacje wymagające przeprowadzenia przez Kontrahenta dodatkowych działań przed skierowaniem zamówienia do realizacji. Kontrahent zobowiązany jest nadzorować złożone zamówienie i reagować na ewentualne pytania i zalecenia Sprzedawcy. Na podany podczas rejestracji Konta adres e-mail wysyłane będą informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia;

f) Plik Graficzny przesłany przez Kontrahenta do druku powinien uwzględniać fakt, iż strona pierwsza zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna. Wykonywane przez Sprzedawcę Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, zaś nigdy nie są obracane poprzez górę/dół. Jeśli w zamówieniu zostało przez Kontrahenta wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy Produktu;

g) przesłany do druku przez Kontrahenta Plik Graficzny PDF powinien być wolny od błędów w kodzie PDF wywołujących problemy podczas ripowania pliku w drukarni Sprzedawcy.

3.3. Kontrahent, zawierając umowę ze Sprzedawcą, ma pełną świadomość i akceptuje fakt, iż ze względu na specyfikę technologii wykonywania Produktów oraz na sposób dostarczania Produktów przez Sprzedawcę, realizacja zawartej przez Strony umowy nastąpi z uwzględnieniem następujących warunków:

a) różnica w wymiarach wykonywanych Produktów, biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej podczas produkcji, może wynieść do 2 mm;

b) podczas procesu introligatorskiego tj.: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia broszur/katalogów mogą pojawić się przesunięcia o wartości do 2 mm;

c) w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu graficznego na wydruku o wartości do 0,5 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedawcę technologii;

d) uszlachetniania Produktu takie jak folia lub lakier UV mogą spowodować wizualną zmianę kolorystyki Produktu;

e) wydruk na papierze kredowanym będzie miał inne nasycenie koloru niż wydruk na papierze offsetowym lub ozdobnym, ponieważ podłoża te mają inne paramerty dotyczące absorbcji farby;

f) na Produktach, które w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, mogą w tych miejscach powstać delikatne pęknięcia farby, dlatego gdy w Projekcie Graficznym użyte są pełne aple kolorów zaleca się wybór uszlachetnienia w postaci folii, co dodatkowo zabezpieczy wydruk;

g) ilość Produktów dostarczonych Kontrahentowi może różnić się od ilości zamówionych w granicach +/-5%;

h) podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno na siebie nakładane;

i) kierunek włókien papieru w każdym Produkcie ustalany jest wyłącznie przez Sprzedawcę (Kontrahent ma możliwość decydowania o kierunku włókien jedynie w przypadku Produktu typu arkusze plano);

j) pozycja zszywek na grzbiecie broszur/katalogów szytych może się nieznacznie różnić;

k) w przypadku Produktów, które są wykonywane z wykorzystaniem procesu sztancowania, na egzemplarzach Produktu mogą występować tzw. "chwyty" od wykrojnika, a dopuszczalna tolerancja sztancowania może wynieść do 1,5 mm;

l) jeżeli okładka i środek zamawianego Produktu (np. broszura, katalog) drukowane są na papierach o różnych gramaturach, może powstać różnica kolorystyczna między motywami graficznymi drukowanymi na stronach okładki i środka;

m) wykonując Produkty Sprzedawca stosuje rastry wysokich liniatur, gdzie kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory;

n) zamówienia w Drukarni Internetowej Sprzedawcy wykonywane są dwiema metodami: konwencjonalny druk offsetowy lub druk z użyciem farb w technologii cyfrowego druku offsetowego HP Indigo – o wyborze technologii druku decyduje Sprzedawca.

3.4. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych wyłącznie w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Kontrahent może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi:

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie Produktu;

b) za zwłokę w wykonaniu Produktu, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.

2) Sprzedawca może obciążyć Kontrahenta karami umownymi:

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

b) za opóźnienie w odbiorze Produktu w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym Produkt miał być odebrany.

3.5. Ustala się, że łączna wysokość wszystkich kar należnych każdej ze Stron na podstawie niniejszych WOS wynosi 50% całości wynagrodzenia netto Sprzedawcy za wykonanie Produktu.

3.6. Uregulowania zawarte w pkt. 3.4. i 3.5. nie wyłączają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.7. niniejszych WOS.

3.7. Ustala się, że odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kontrahentowi – niezależnie od podstaw prawnych – jest ograniczona do wartości umowy zawartej z Kontrahentem, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Kontrahenta. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad Produktów. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez Kontrahenta, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody pośrednie jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kontrahent w przypadku, gdyby nie poniósł szkody, to jest za utracone korzyści.

3.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu powstałe z winy przewoźnika. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Produktu mogą być wyłącznie podstawą do żądania przez Kontrahenta udzielenia od ceny Produtku rabatu, proporcjonalnego do ilości uszkodzonych egzemplarzy w stosunku do całego zamówionego nakładu.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sposoby i terminy płatności za Produkt – zgodnie z pkt. 4. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

4.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do dnia otrzymania zapłaty całej kwoty należnej Sprzedawcy za realizację Zamówienia.

4.2. Sprzedawca dopuszcza możliwość sprzedaży Produktów Kontrahentom z odroczonym terminem płatności, jednak taka forma płatności musi być wcześniej przez Strony indywidualnie ustalona.

4.3. W przypadku odroczonego terminu płatności, przez zapłatę kwoty należnej Sprzedawcy za realizację Zamówienia Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze.

4.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za realizację Zamówienia Kontrahent zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Jednocześnie, gdy Kontrahent opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z zawartej przez Strony umowy oraz z przepisów prawa, ma także prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Produktów oraz do odmowy przyjmowania do realizacji kolejnych zamówień, do czasu uregulowania przez Kontrahenta zaległych płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw Produktów, w tym koszty magazynowania Produktów ponosi Kontrahent.

4.5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kontrahenta z jego zobowiązań, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów oraz odmowy przyjmowania kolejnych zamówień do realizacji, do chwili zapłaty wymagalnych należności lub udzielenia przez Kontrahenta odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia.

4.6. Kontrahent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy.

5. TERMIN REALIZACJI/WYSYŁKI, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Termin realizacji/wysyłki, koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu – zgodnie z pkt. 5. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

5.1. Kontrahent zobowiązuje się odebrać Produkt w terminie ustalonym przez Strony. Jeżeli Kontrahent nie odbierze Produktu albo bezpodstawnie odmówi odbioru Produktu, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kontrahenta wszelkimi powstałymi w związku z tym kosztami, a w szczególności: 1) kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy; 2) kosztami magazynowania Produktu; 3) wszelkimi innymi kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy w związku z nieodebraniem lub z odmową odbioru Produktu przez Kontrahenta. Sprzedawca ma prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

5.2. Kontrahent ma obowiązek (przed odbiorem przesyłki i pokwitowaniem odbioru na liście przewozowym) bardzo starannie sprawdzić opakowanie Produktu, a także sam Produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz podjąć niezbędne czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika, a także sporządzić protokół szkody.

5.3. Bezpośrednio po odbiorze Produktu (jeszcze w obecności przedstawiciela przewoźnika) Kontrahent ma obowiązek rozpakować Produkt i sprawdzić jego ilość oraz jakość, pod kątem widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść podczas transportu. Braki ilościowe lub uszkodzenia Produktu powinny być zapisane w protokole szkody. W przypadku realizacji dużych zamówień przesyłanych w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności przedstawiciela przewoźnika byłoby zbyt czasochłonne lub niemożliwe, Kontrahent powinien najszybciej jak to możliwe (jednak nie później niż w ciągu 2 dni od daty dostawy Produktu) sprawdzić Produkt i poinformować Sprzedawcę o wszelkich stwierdzonych brakach. Jednocześnie nie zwalnia to Kontrahenta z obowiązku, o którym mowa w pkt. 5.2.

5.4. Dokonane przez Kontrahenta poświadczenie odbioru Produktu na liście przewozowym jest potwierdzeniem należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i spełnienia przez niego wszelkich obowiązków z niej wynikających. 

5.5. W sytuacji przyjęcia przez Drukarnię Internetową Sprzedawcy jednocześnie do realizacji dużej ilości zamówień może ulec przesunięciu termin realizacji (wysyłki) Produktu (jednak nie więcej niż o 3 Dni Robocze). Za każdym razem Sprzedawca poinformuje Kontrahenta o zaistniałej sytuacji.

5.6. Standardowy termin dostawy Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych liczonych od dnia wysłania Produktu.

5.7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Zamówienia, jeżeli powstało ono w sposób niezawiniony przez Sprzedawcę, w szczególności z powodu: 1) zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent; 2) zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Sprzedawcy; 3) zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu pkt. 6.8 niniejszych WOS.

5.8. Zamawiane Produkty pakowane są przez Sprzedawcę w standardowe opakowania, których koszty uwzględnione są w oferowanych cenach. Jeżeli Kontrahent zażąda zmiany sposobu pakowania, zobowiązuje się jednocześnie ponieść dodatkowe koszty z tym związane. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Kontrahenta o wysokości dodatkowych kosztów.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja Produktu – pkt. 6. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

6.1 W przypadku umów zawieranych z Kontrahentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.2. Sprzedawca ponosi wobec Kontrahenta wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia wad Produktu.

6.3. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy, licząc od daty odbioru Produktu przez Kontrahenta.

6.4. Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, jeżeli były one wcześniej przez Kontrahenta zaakceptowane.

6.5. Sprzedawca usunie wady występujące w Produkcie, które zostały ujawnione w czasie obowiązywania gwarancji, w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Kontrahentem. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.

6.6. Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kontrahenta oryginału faktury zakupu Produktów oraz dostarczenie Sprzedawcy reklamacji na piśmie lub zgłoszenie jej na stronie Drukarni Internetowej Sprzedawcy. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej na stronie internetowej dla swej skuteczności winno nastąpić w terminie 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.

6.7. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, może samodzielnie wybrać: dostarczenie Produktu wolnego od wad lub obniżenie umówionej ceny z powodu dostawy wadliwego Produktu.

6.8. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikajacych z umowy sprzedaży, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy – pkt. 7. Regulaminu zostaje zastąpiony następującymi postanowieniami:

7.1. Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Kontrahent może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14-dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

7.2. Kontrahent ma obowiązek pisemnie zawiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili, gdy dostawa Produktu według umowy powinna mieć miejsce. Niespełnienie powyższego warunku w wymienionym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się tego typu roszczeń przez Kontrahenta.

7.3. Pomino opóźnienia w dostawie, które powstało z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Kontrahent nie jest zwolniony z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli opóźnienie Kontrahenta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kontrahenta jakichkolwiek dodatkowych wezwań oraz zażądać od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania i dostawy nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie powyższego terminu Sprzedawca będzie mógł także, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kontrahenta i domagać się wykonania przez Kontrahenta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.

7.4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe – zgodnie z pkt. 8. Regulaminu, z następującymi uzupełnieniami i modyfikacjami:

8.1. Postanowienia zawarte w WOS nie dotyczą umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8.2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszych WOS. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści WOS na stronach serwisu internetowego Drukarni Internetowej.

8.3. Umowy zawarte podczas obowiązywania wcześniejszej wersji WOS, to jest przed dniem umieszczenia na stronach serwisu internetowego Drukarni Internetowej nowej treści WOS, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji WOS.

8.4. Jeśli któreś z postanowień WOS stałoby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień WOS.

8.5. Wszelkie zmiany umów sprzedaży zawartych przez Strony na podstawie niniejszych WOS, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w umowie sprzedaży oraz WOS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu, a także Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.