Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z DRUKARNI INTERNETOWEJ, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, WYNAGRODZENIE SPRZEDAWCY, ZAWIERANIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. TERMIN REALIZACJI/WYSYŁKI, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży poprzez serwis internetowy Drukarni Internetowej produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie, a także obowiązki i prawa stron w zakresie zawieranych umów.

1.2. Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.koncept-drukarnia.pl prowadzona jest przez KONCEPT sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000176353 (kapitał zakładowy: 50.000 PLN), posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13, NIP 542-283-66-40, REGON 052219005, adres poczty elektronicznej: handlowy@koncept-drukarnia.pl , numer telefonu: +48 668 017 777

1.3. Produkty Drukarni Internetowej sprzedawane są zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, kupującym od Drukarni Internetowej Produkty do celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej "Konsumentami"), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą i zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak też pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Drukarni Internetowej nazywani są w dalszej części Regulaminu "Kupującymi".

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, ich aktualizacji oraz usunięcia. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.

1.5. Definicje:

DRUKARNIA INTERNETOWA – Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.koncept-drukarnia.pl

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej, umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej, umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – (1) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, kupująca od Drukarni Internetowej Produkty do celów niezwiązanych bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Drukarni Internetowej.

KREATOR ONLINE – funkcjonalność Formularza Zamówienia, interaktywny kreator pozwalający Kupującemu na wybór szablonu Produktu, określenie jego cech oraz wgranie Plików Graficznych.

KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Drukarni Internetowej.

PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Kupującego i ewentualnych uzgodnień między Kupującym a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Kupującego wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Kupującego. Pliki Graficzne mogą zostać przesłane przez Kupującego (1) w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj pliki”); (2) po złożeniu Zamówienia poprzez wgranie Plików na serwer Drukarni Internetowej (informacje na ten temat są podane w wiadomości e-mail przesłanej po złożeniu Zamówienia).

PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produktu przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Kupującego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.

SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – informacje dotyczące wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych udostępnione na stronie Drukarni Internetowej w zakładce: Pomoc/Specyfikacja techniczna punkt: „Ogólne wymogi dotyczące przygotowania plików graficznych” oraz dodatkowe wymogi techniczne związane z przygotowaniem Plików Graficznych konkretnego Produktu, przedstawione w plikach do pobrania dostęnych na stronie każdego Produktu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży, przedstawione na stronie każdego Produktu.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – KONCEPT sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000176353 (kapitał zakładowy: 50.000 PLN), posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13, NIP 542-283-66-40, REGON 052219005, adres poczty elektronicznej: handlowy@koncept-drukarnia.pl, numer telefonu: +48 668 017 777.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

USŁUGOBIORCA – Kupujący korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Kupującego z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1. W Drukarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@koncept-drukarnia.pl lub pisemnie na adres: KONCEPT sp. z o.o., 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupująego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Drukarni Internetowej (po wypełnieniu Formularza Zamówienia) pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”, widocznej na stronie Drukarni Internetowej, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@koncept-drukarnia.pl lub pisemnie na adres: KONCEPT sp. z o.o., 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Drukarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

a) pisemnie na adres: KONCEPT sp. z o.o., 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@koncept-drukarnia.pl.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z DRUKARNI INTERNETOWEJ, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, WYNAGRODZENIE SPRZEDAWCY, ZAWIERANIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.1. Drukarnia Internetowa udostępnia Kupującym możliwość składania zamówień we wszystkie dni roku (w tym w niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę.

3.1.2. Każdy Kupujący powinien utworzyć Konto, co jest warunkiem koniecznym do korzystania z Drukarni Internetowej. Utworzenie Konta odbywa się w sposób opisany w pkt. 2.1.1.

3.1.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.1.4. Informacje podawane przez Kupującego podczas zakładania Konta, jak też składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne, a Sprzedający zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany w Formularzu Zamówienia. Kontakt będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Brak możliwości zweryfikowania danych Kupującego lub odbiorcy zamawianego Produktu uprawnia Sprzedawcę do odmowy realizacji zamówienia oraz jego anulowania.

3.1.5. Konto może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Sprzedawcę w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego Regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy, o czym Kupujący zostanie przez Sprzedawcę poinformowany.

3.2.1. Informacje znajdujące się na stronie Drukarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienie złożone przez Kupującego jest traktowane jak oferta zakupu określonego Produktu.

3.2.2. Przy każdym Produkcie znajdują się parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera. W zależności od wybranych parametrów pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). O łącznej cenie brutto Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach – a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Drukarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów, znajdujących się w ofercie Drukarni Internetowej, usuwania produktów z oferty oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych/rabatowych), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych/rabatowych – Zamówienia te będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

3.2.4. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej.

3.3. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2. oraz dokonanie wszystkich czynności opisanych w pkt. 3, a w szczególności wgranie Plików Graficznych w sposób opisany w pkt. 3.4. oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania zadane w razie potrzeby przez Sprzedawcę.

3.4. Procedura przesyłania Plików Graficznych, ich weryfikacja i przystąpienie do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę:

3.4.1. Pliki Graficzne mogą zostać przesłane przez Kupującego (1) w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj pliki”), (2) po złożeniu Zamówienia poprzez wgranie Plików na serwer Drukarni Internetowej (informacje na ten temat są podawane w wiadomości e-mail przesłanej po złożeniu Zamówienia).

3.4.2. Po przesłaniu Zamówienia i wgraniu Plików Graficznych przeprowadzana jest Weryfikacja Plików przez Sprzedawcę (maksymalnie w ciągu dwóch Dni Roboczych). Pliki Graficzne przesłane do druku przez Kupującego powinny być przygotowane według zaleceń i makiet dostępnych na stronie każdego produktu. Każdy Plik Graficzny sprawdzany jest też pod kątem zgodności z wymogami technicznymi Drukarni Internetowej. Jeżeli w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania poprawionych Plików Graficznych.

3.4.3. Drukarnia Internetowa nie odpowiada za pomyłki w treściach zawartych w Plikach Graficznych przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje ich korekty.

3.4.4. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Plików (gdy nie ma konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania od Kupującego poprawionych przez niego Plików Graficznych, zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Kupującemu po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania od Kupującego żądania rozpoczęcia realizacji Zamówienia mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Kupującego poprawionych Plików Graficznych (Zamówienia takie nie podlegają reklamacji w zakresie, którego dotyczyły uwagi Sprzedawcy).

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji i jego anulowania, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Sprzedawca nie jest związany powyższym terminem w przypadku: (1) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia; (2) braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w pkt. 3.1.4. Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści Zamówienia lub doprecyzowania szczegółów Zamówienia; (3) braku płatności – w sytuacji opisanej w pkt. 4.2.1. Regulaminu; (4) stwierdzenia błędów w Plikach Graficznych wgranych przez Kupującego; (5) otrzymania, po wysłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (patrz pkt 3.6.1.), e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający Zamówienie nie dotarł do adresata; (5) jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem.

3.6.1. Po przejściu procedury opisanej w pkt. 3.4. (z uwzględnieniem pkt. 3.6.3.) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wyżej wymienionej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

3.6.2. Umowa Sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego niebędącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

3.6.3. Jeżeli Kupujący składając Zamówienie, wybrał Przedpłatę jako formę płatności, Sprzedawca wstrzyma się z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu dokonania płatności (patrz pkt 4.2.1.).

3.6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni Internetowej; (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.

3.7. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Kupującego i ewentualnych uzgodnień między Kupującym a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

3.8. Drukarnia Internetowa nie archiwizuje Plików Graficznych. Pliki przesłane przez Kupującego zostaną usunięte po upływie 90 dni.

3.9. Sprzedawca informuje, że składając Zamówienie Kupujący powinien wziąć pod uwagę fakt, iż: (1) różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę, biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej podczas produkcji, może wynieść do 2 mm; (2) w wykonywanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu graficznego o wartości do 0,5 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedawcę technologii. Ewentualne reklamacje zgłaszane przez Kupujących z powyższych powodów mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

3.10. Nadwyżki oraz odpady poprodukcyjne są przekazywane firmie zewnętrznej zajmującej się ich utylizacją.

3.11. Jeśli zamówienie dotyczy Produktu, który ma być wykonany lub wysłany zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego Zamówienia muszą zostać uzgodnione przez obie strony przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Wszelkie warunki handlowe i szczegóły dotyczące realizacji niestandardowego zamówienia muszą być uzgodnione przez strony w formie korespondencji e-mail lub w formie pisemnej przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Przedpłata – płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (możliwe aktualne sposoby płatności znajdują się na stronie internetowej www.payu.pl). Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495;

4.1.2. Przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

4.1.3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności Przedpłata (płatność przelewem bankowym, płatność elektroniczna albo płatność kartą płatniczą), Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze zamówionych Produktów do zapłaty całej kwoty należnej Sprzedawcy za realizację Zamówienia.

4.3. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu Zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI/WYSYŁKI, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Termin realizacji (wysyłki) Produktu albo jego gotowości do odbioru osobistego przez Kupującego jest podawany na stronie każdego Produktu. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.4.4. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności Przedpłata (przelew bankowy, płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą) termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.2. W przypadku Produktu realizowanego na indywidualne zamówienie, termin realizacji Zamówienia ustalany jest z Kupującym w korespondencji e-mail.

5.3. Dostawa Produktu odbywa się na jeden adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Kupującego. Produkty nie są wysyłane na adresy zagraniczne.

5.3.1. Sprzedawca zaleca Kupującemu, aby podczas odbierania przesyłki sprawdził jej zawartość w obecności osoby dostarczającej w celu weryfikacji, czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od osoby dostarczającej przesyłkę sporządzenia protokołu szkody z opisem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się, aby Kupujący dokonał zgłoszenia reklamacyjnego, dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu, w sposób ustalony w pkt. 6. Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania przesyłki.

5.3.2. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

5.3.3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności osoby dostarczającej. Kupujący powinien w takim przypadku na liście przewozowym podać również datę i godzinę doręczenia przesyłki.

5.3.4. Jeżeli Kupujący bezpodstawnie odmówi przyjęcia przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie na jego koszt zwrócona Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący – mimo iż Produkt nie został odebrany – jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy za ten Produkt. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

5.4. Dostawa Produktu do Kupujęcego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Drukarni Internetowej w zakładce: Pomoc/Wysyłka zamówień oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

5.5. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

5.6. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.6.1. Przesyłka kurierska – dostawy odbywają się w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 20:00. W przypadku niezastania adresata, zostanie wystawione awizo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z powodów zależnych od Kupującego lub adresata i konieczności wysłania jej przez Sprzedawcę po raz kolejny, Kupujący może zostać obciążony kosztami kolejnej wysyłki Produktu.

5.6.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: KONCEPT sp. z o.o. ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok – w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:30.

5.6.3. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru osobistego w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym został poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru.

5.7. O sposobie pakowania Produktów każdorazowo decyduje Sprzedawca, uwzględniając specyfikę oraz ilość zamawianych Produktów.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad i odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących niebędących Konsumentami, z tytułu rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. 6.8.

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego: (1) pisemnie na adres: KONCEPT sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok; (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@koncept-drukarnia.pl.

6.3. Składając reklamację, należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w powyższym terminie o sposobie dalszego postępowania.

6.5. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Kupujący może zostać obciążony powstałymi po stronie Sprzedawcy kosztami z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki.

6.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie niezwłocznie wysłany do Kupującego.

6.7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: KONCEPT sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok. Jeżeli – ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania – dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.8. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: (1) pisemnie na adres: KONCEPT sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok; (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@koncept-drukarnia.pl.

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (treść załącznika nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta) przedstawiony jest poniżej:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat (wysłać do): KONCEPT sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok, e-mail: handlowy@koncept-drukarnia.pl

– Ja/My* . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* . . . . . . . . . /umowy dostawy następujących rzeczy* . . . . . . . . . /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy* . . . . . . . . . /o świadczenie następującej usługi* . . . . . . . . .

– Data zawarcia umowy*/odbioru* . . . . . . . . . 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) . . . . . . . . . 

– Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data . . . . . . . . . 

*Niepotrzebne skreślić.

7.2.1. Konsument może skorzystać z powyższego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może przesłać inne równoważne w treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: KONCEPT sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

7.8.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane z Drukarnią Internetową zawierane są w języku polskim.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mają zastosowanie również postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, dostępne w serwisie internetowym Drukarni Internetowej w zakładce: Regulamin/Ogólne Warunki Sprzedaży.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach serwisu internetowego Drukarni Internetowej.

8.4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronach serwisu internetowego Drukarni Internetowej nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

8.5. Spory między Sprzedawcą a Kupującym, będącym jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksów Postępowanie Cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.6. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.7. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce: Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

8.8. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub dystrybuowanie treści prezentowanych w serwisie Drukarni Internetowej, takich jak projekty graficzne, logotypy, filmy, zdjęcia lub opisy produktów bez zgody właściciela serwisu Drukarni Internetowej firmy Koncept sp. o.o. jest zabronione. Wszelkie naruszenia będą ścigane na drodze sądowej.

8.9. Regulamin wchodzi obowiązuje od dnia jego publikacji, tj. od 6 grudnia 2017 r.