Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Drukarni Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Kupujących lub Usługobiorców Drukarni Internetowej.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni Internetowej jest KONCEPT sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000176353 (kapitał zakładowy: 50.000 PLN), posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13, NIP 542-283-66-40, REGON 052219005, adres poczty elektronicznej: handlowy@koncept-drukarnia.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Drukarni Internetowej i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej, dostępnym na stronach Drukarni Internetowej.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Kupującego w Drukarni Internetowej. Przykładowo jeżeli Kupujący w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Kupujących przez Administratora:

– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

– marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupujących w Drukarni Internetowej:

W przypadku Kupującego, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Kupującego, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Drukarni Internetowej.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Kupujących korzystających z Drukarni Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Kupujących niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Kupującego.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Drukarni Internetowej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni Internetowej.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Drukarni Internetowej w następujących celach:

– identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

– dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Drukarnię Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

–  w przeglądarce Chrome

– w przeglądarce Firefox

– w przęglądarce Internet Explorer

– w przeglądarce Opera

– w przeglądarce Safari

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne, związane z korzystaniem z Drukarni Internetowej (adres IP, domena), do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Drukarnią Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Drukarni Internetowej. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Kupującego lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Kupującego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Kupującego w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych Drukarni Internetowej.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed: ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

– dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.